Mazowieckie / WARSZAWA

Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie

Prezentacja Uczelni

Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie

Prezentacja Uczelni
01-815 WARSZAWA
ul. Dewajtis 5
+48 225 696 832 • +48 225 699 694

Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie to uczelnia publiczna, która oferuje ponad 40 kierunków studiów na 12 wydziałach – zarówno z obszaru nauk humanistycznych, społecznych, jak i ścisłych, przyrodniczych oraz medycznych. Poznaj nasz Uniwersytet na: www.uksw.edu.pl i dołącz do nas!

mp4
Prezentacja Uczelni
Typ pliku: pdf
Przewodnik dla kandydatów

Oferta Edukacyjna

Administracja
I Stopnia
Tryb stacjonarny
3 lata
Język polski

Administracja to kierunek przeznaczony dla osób, którzy chcą posiąść wiedzę w zakresie szeroko pojętych nauk społecznych w obrębie prawa i administracji, połączonej z naukami ekonomicznymi. Kandydaci w toku studiów nabędą wiedzę z poziomu prawa administracyjnego i innych, obowiązujących w UE. 

Poziom: I Stopnia
Język wykładowy: polski
Czas studiów w latach: 3
Sposób prowadzenia zajęć: Tryb stacjonarny
Tytuł zawodowyLicencjat
Czesne0 PLN / rok

Administracja
I Stopnia
Tryb niestacjonarny
3 lata
Język polski

Administracja to kierunek przeznaczony dla osób, którzy chcą posiąść wiedzę w zakresie szeroko pojętych nauk społecznych w obrębie prawa i administracji, połączonej z naukami ekonomicznymi. Kandydaci w toku studiów nabędą wiedzę z poziomu prawa administracyjnego i innych, obowiązujących w UE. 

Poziom: I Stopnia
Język wykładowy: polski
Czas studiów w latach: 3
Sposób prowadzenia zajęć: Tryb niestacjonarny
Tytuł zawodowyLicencjat
Czesne4500 PLN / rok

Archeologia
I Stopnia
Tryb stacjonarny
3 lata
Język polski

Studia archeologiczne na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego przeznaczone są dla osób, których zainteresowania wiążą się z historią, kulturą, antropologią. Chcą pogłębiać swoją wiedzę o świecie w sferze dziejów człowieka, w tym również geologicznej i geograficznej.

Poziom: I Stopnia
Język wykładowy: polski
Czas studiów w latach: 3
Sposób prowadzenia zajęć: Tryb stacjonarny
Tytuł zawodowyLicencjat
Czesne0 PLN / rok

Archiwistyka i zarządzanie dokumentacją
I Stopnia
Tryb stacjonarny
3 lata
Język polski

Absolwent kierunku archiwistyka i zarządzanie dokumentacją posiada niezbędne umiejętności do pracy w archiwach historycznych, archiwach i instytucjach kościelnych oraz archiwach państwowych. W toku studiów absolwent zdobywa szeroką wiedzę z zakresu historii Polski przydatną w pracy archiwisty.

Poziom: I Stopnia
Język wykładowy: polski
Czas studiów w latach: 3
Sposób prowadzenia zajęć: Tryb stacjonarny
Tytuł zawodowyLicencjat
Czesne0 PLN / rok

Bezpieczeństwo wewnętrzne
I Stopnia
Tryb stacjonarny
3 lata
Język polski

Kierunek bezpieczeństwo wewnętrzne adresowany jest do tych, którzy poszukują odpowiedzi na pytania dotyczące obronności kraju, przeciwdziałaniu kryzysom militarnym i społecznym. Chcą poszerzyć swoją wiedzę na temat zagrożeń, na jakie narażone są jednostki i społeczności we współczesnym świecie.

Poziom: I Stopnia
Język wykładowy: polski
Czas studiów w latach: 3
Sposób prowadzenia zajęć: Tryb stacjonarny
Tytuł zawodowyLicencjat
Czesne0 PLN / rok

Biologia
I Stopnia
Tryb stacjonarny
3 lata
Język polski

Kierunek biologia na UKSW skierowany jest do osób, które chcą zgłębić wiedzę na temat funkcjonowania środowiska naturalnego, poznać procesy i zjawiska biologiczne, a także poszerzyć swoją wiedzę w dziedzinie biologii człowieka oraz biologii środowiskowej i molekularnej.

Poziom: I Stopnia
Język wykładowy: polski
Czas studiów w latach: 3
Sposób prowadzenia zajęć: Tryb stacjonarny
Tytuł zawodowyLicencjat
Czesne0 PLN / rok

Chemia
I Stopnia
Tryb stacjonarny
3 lata
Język polski

Studia na kierunku chemia są przeznaczone dla osób, które chcą pogłębiać swoją wiedzę z zakresu nauk ścisłych, potrzebną do opisania zjawisk, procesów i modeli chemicznych. Po ukończeniu studiów absolwent zna m.in. procedury stosowane w analizie chemicznej.

Poziom: I Stopnia
Język wykładowy: polski
Czas studiów w latach: 3
Sposób prowadzenia zajęć: Tryb stacjonarny
Tytuł zawodowyLicencjat
Czesne0 PLN / rok

Dziennikarstwo i komunikacja społeczna
I Stopnia
Tryb stacjonarny
3 lata
Język polski

Studia dziennikarstwo i komunikacja społeczna oferują kształcenie na dwóch poziomach: merytorycznym i praktycznym, w dziedzinie mass mediów i komunikacji społecznej. Absolwent posiada także podstawową wiedzę w zakresie ekonomii, politologii, socjologii, kulturoznawstwa, religioznawstwa.

Poziom: I Stopnia
Język wykładowy: polski
Czas studiów w latach: 3
Sposób prowadzenia zajęć: Tryb stacjonarny
Tytuł zawodowyLicencjat
Czesne0 PLN / rok
Specjalności
Dziennikarstwo ogólne
Komunikacja medialno - kulturowa
Medialno - religijna

Ekonomia
I Stopnia
Tryb stacjonarny
3 lata
Język polski

Po ukończeniu studiów na kierunku ekonomia absolwent posiada wiedzę w zakresie nauk ekonomicznych i pokrewnych oraz ich miejsca w systemie nauk społecznych. Potrafi praktycznie stosować wiedzę do rozwiązywania prostych problemów ekonomicznych oraz do opiniowania różnorodnych kwestii gospodarczych.

Poziom: I Stopnia
Język wykładowy: polski
Czas studiów w latach: 3
Sposób prowadzenia zajęć: Tryb stacjonarny
Tytuł zawodowyLicencjat
Czesne0 PLN / rok

Ekonomia
I Stopnia
Tryb niestacjonarny
3 lata
Język polski

Po ukończeniu studiów na kierunku ekonomia absolwent posiada wiedzę w zakresie nauk ekonomicznych i pokrewnych oraz ich miejsca w systemie nauk społecznych. Potrafi praktycznie stosować wiedzę do rozwiązywania prostych problemów ekonomicznych oraz do opiniowania różnorodnych kwestii gospodarczych.

Poziom: I Stopnia
Język wykładowy: polski
Czas studiów w latach: 3
Sposób prowadzenia zajęć: Tryb niestacjonarny
Tytuł zawodowyLicencjat
Czesne5000 PLN / rok

Europeistyka
I Stopnia
Tryb stacjonarny
3 lata
Język polski

Podczas studiów na kierunku europeistyka student nabywa wiedzę z zakresu nauk humanistycznych i społecznych, dotyczącą struktur europejskich. Absolwent rozumie i potrafi wyjaśnić specyfikę i oryginalność integracji europejskiej i stworzonego w Unii Europejskiej systemu instytucjonalnego.

Poziom: I Stopnia
Język wykładowy: polski
Czas studiów w latach: 3
Sposób prowadzenia zajęć: Tryb stacjonarny
Tytuł zawodowyLicencjat
Czesne0 PLN / rok

Filologia klasyczna
I Stopnia
Tryb stacjonarny
3 lata
Język polski

Kierunek filologia klasyczna oferuje studia z zakresu języka łacińskiego, starogreckiego, kultury antycznej i neolatynistyki. Przygotowuje do pracy naukowej i dydaktycznej na uczelniach i w placówkach badawczych, do prac translatorycznych, w instytucjach kultury, archiwach, czy firmach reklamowych.

Poziom: I Stopnia
Język wykładowy: polski
Czas studiów w latach: 3
Sposób prowadzenia zajęć: Tryb stacjonarny
Tytuł zawodowyLicencjat
Czesne0 PLN / rok

Filologia polska
I Stopnia
Tryb stacjonarny
3 lata
Język polski

Studia na kierunku filologia polska oferują wszechstronne wykształcenie, obejmujące wiedzę z zakresu literaturoznawstwa, językoznawstwa, pokrewnych dyscyplin humanistycznych i społecznych. Kształtują umiejętność interpretowania i konstruowania tekstów oraz rozumienia mechanizmów rządzących językiem.

Poziom: I Stopnia
Język wykładowy: polski
Czas studiów w latach: 3
Sposób prowadzenia zajęć: Tryb stacjonarny
Tytuł zawodowyLicencjat
Czesne0 PLN / rok

Filologia Polska
I Stopnia
Tryb niestacjonarny
3 lata
Język polski

Studia na kierunku filologia polska oferują wszechstronne wykształcenie, obejmujące wiedzę z zakresu literaturoznawstwa, językoznawstwa, pokrewnych dyscyplin humanistycznych i społecznych. Kształtują umiejętność interpretowania i konstruowania tekstów oraz rozumienia mechanizmów rządzących językiem.

Poziom: I Stopnia
Język wykładowy: polski
Czas studiów w latach: 3
Sposób prowadzenia zajęć: Tryb niestacjonarny
Tytuł zawodowyLicencjat
Czesne3900 PLN / rok

Filologia włoska
I Stopnia
Tryb stacjonarny
3 lata
Język polski

Absolwent Filologii włoskiej na UKSW posiada wiedzę z zakresu nauki o literaturze i języku, uzupełnioną o niezbędną wiedzę z dziedzin pokrewnych (filozofii i historii). Jest przygotowany do pracy zawodowej zgodnie z wykształceniem uzyskanym w ramach modułów - turystyki kulturowej oraz edytorstwa.

Poziom: I Stopnia
Język wykładowy: polski
Czas studiów w latach: 3
Sposób prowadzenia zajęć: Tryb stacjonarny
Tytuł zawodowyLicencjat
Czesne0 PLN / rok

Filozofia
I Stopnia
Tryb stacjonarny
3 lata
Język polski

Oferta studiów filozoficznych na UKSW obejmuje studia licencjackie, magisterskie, doktoranckie oraz studia niestacjonarne. Absolwent kierunku filozofia posiada umiejętność analizy tekstów filozoficznych, tłumaczenia obcojęzycznych tekstów filozoficznych, a także twórczego i krytycznego myślenia.

Poziom: I Stopnia
Język wykładowy: polski
Czas studiów w latach: 3
Sposób prowadzenia zajęć: Tryb stacjonarny
Tytuł zawodowyLicencjat
Czesne0 PLN / rok
Specjalności
Philosophy and culture of East Central Europe

Fizyka
I Stopnia
Tryb stacjonarny
3 lata
Język polski

Kierunek fizyka na UKSW adresowany jest do wszystkich, którzy pragną poszerzyć swoją wiedzę z zakresu nauk ścisłych. Po ukończeniu studiów absolwent posiada umiejętność rozumienia i ścisłego opisu zjawisk fizycznych, posługuje się aparatem matematycznym w modelowaniu procesów fizycznych.

Poziom: I Stopnia
Język wykładowy: polski
Czas studiów w latach: 3
Sposób prowadzenia zajęć: Tryb stacjonarny
Tytuł zawodowyLicencjat
Czesne0 PLN / rok

Historia
I Stopnia
Tryb stacjonarny
3 lata
Język polski

Studia historyczne na UKSW przeznaczone są dla osób, które chcą pogłębić wiedzę z zakresu miejsca i znaczenia historii w systemie nauk oraz specyfice przedmiotowej i metodologicznej. Wiedza ta jest zorientowana na zastosowanie praktyczne w sferze działalności kulturalnej i medialnej.

Poziom: I Stopnia
Język wykładowy: polski
Czas studiów w latach: 3
Sposób prowadzenia zajęć: Tryb stacjonarny
Tytuł zawodowyLicencjat
Czesne0 PLN / rok

Historia sztuki
I Stopnia
Tryb stacjonarny
3 lata
Język polski

Studia na kierunku historia sztuki na UKSW oferują kształcenie w zakresie specyfiki przedmiotowej i metodologicznej historii sztuki. Absolwenci tego kierunku potrafią analizować, oceniać, selekcjonować i użytkować informacje dotyczące dzieł sztuki z wykorzystaniem różnych źródeł i sposobów.

Poziom: I Stopnia
Język wykładowy: polski
Czas studiów w latach: 3
Sposób prowadzenia zajęć: Tryb stacjonarny
Tytuł zawodowyLicencjat
Czesne0 PLN / rok

Informatyka
I Stopnia
Tryb stacjonarny
3 lata
Język polski

Studia informatyczne na UKSW adresowane są do osób, które chcą poszerzać wiedzę w zakresie nauk ścisłych. Po ukończeniu studiów absolwent posiada praktyczne umiejętności, dotyczące stosowania matematycznej wiedzy do formułowania, analizowania i rozwiązywania zadań związanych z informatyką.

Poziom: I Stopnia
Język wykładowy: polski
Czas studiów w latach: 3
Sposób prowadzenia zajęć: Tryb stacjonarny
Tytuł zawodowyLicencjat
Czesne0 PLN / rok

Informatyka
I Stopnia
Tryb niestacjonarny
3 lata
Język polski

Studia informatyczne na UKSW adresowane są do osób, które chcą poszerzać wiedzę w zakresie nauk ścisłych. Po ukończeniu studiów absolwent posiada praktyczne umiejętności, dotyczące stosowania matematycznej wiedzy do formułowania, analizowania i rozwiązywania zadań związanych z informatyką.

Poziom: I Stopnia
Język wykładowy: polski
Czas studiów w latach: 3
Sposób prowadzenia zajęć: Tryb niestacjonarny
Tytuł zawodowyLicencjat
Czesne6000 PLN / rok

Kulturoznawstwo
I Stopnia
Tryb stacjonarny
3 lata
Język polski

Studia na kierunku kulturoznawstwo oferują szerokie wykształcenie ogólnohumanistyczne obejmujące wiedzę z zakresu nauk o kulturze oraz pokrewnych dyscyplin humanistycznych i społecznych. Przygotowują do świadomego uczestnictwa w bieżącym życiu społeczno-kulturalnym.

Poziom: I Stopnia
Język wykładowy: polski
Czas studiów w latach: 3
Sposób prowadzenia zajęć: Tryb stacjonarny
Tytuł zawodowyLicencjat
Czesne0 PLN / rok

Kulturozawstwo
I Stopnia
Tryb niestacjonarny
3 lata
Język polski

Studia na kierunku kulturoznawstwo oferują szerokie wykształcenie ogólnohumanistyczne obejmujące wiedzę z zakresu nauk o kulturze oraz pokrewnych dyscyplin humanistycznych i społecznych. Przygotowują do świadomego uczestnictwa w bieżącym życiu społeczno-kulturalnym.

Poziom: I Stopnia
Język wykładowy: polski
Czas studiów w latach: 3
Sposób prowadzenia zajęć: Tryb niestacjonarny
Tytuł zawodowyLicencjat
Czesne3600 PLN / rok

Matematyka
I Stopnia
Tryb stacjonarny
3 lata
Język polski

Absolwent kierunku Matematyka będzie solidnie wykształconym matematykiem. Posiadając pewną fundamentalną wiedzę z różnorodnych dziedzin matematyki i dziedzin pokrewnych, uzyska szeroki wachlarz umiejętności, które będzie mógł wykorzystać w pracy w różnych obszarach.

Poziom: I Stopnia
Język wykładowy: polski
Czas studiów w latach: 3
Sposób prowadzenia zajęć: Tryb stacjonarny
Tytuł zawodowyLicencjat
Czesne0 PLN / rok

Matematyka
I Stopnia
Tryb niestacjonarny
3 lata
Język polski

Absolwent kierunku Matematyka będzie solidnie wykształconym matematykiem. Posiadając pewną fundamentalną wiedzę z różnorodnych dziedzin matematyki i dziedzin pokrewnych, uzyska szeroki wachlarz umiejętności, które będzie mógł wykorzystać w pracy w różnych obszarach.

Poziom: I Stopnia
Język wykładowy: polski
Czas studiów w latach: 3
Sposób prowadzenia zajęć: Tryb niestacjonarny
Tytuł zawodowyLicencjat
Czesne6000 PLN / rok

Muzeologia
I Stopnia
Tryb stacjonarny
3 lata
Język polski

Celem kształcenia na kierunku muzeologia jest wyedukowanie absolwentów, którzy będą dysponowali wiedzą z dziedziny nauk humanistycznych i innych stosowanych w muzeach (zwłaszcza o kulturze i religii), z uwzględnieniem metodyki badań w zakresie wybranych zagadnień metodologii nauk o kulturze.

Poziom: I Stopnia
Język wykładowy: polski
Czas studiów w latach: 3
Sposób prowadzenia zajęć: Tryb stacjonarny
Tytuł zawodowyLicencjat
Czesne0 PLN / rok

Nauki o rodzinie
I Stopnia
Tryb stacjonarny
3 lata
Język polski

Program studiów na kierunku nauki o rodzinie opracowany został na podstawie diagnozy zapotrzebowania dynamicznie zmieniającego się rynku pracy i zawiera przedmioty kładące nacisk na aplikacyjny wymiar działań pracy z rodziną.

Poziom: I Stopnia
Język wykładowy: polski
Czas studiów w latach: 3
Sposób prowadzenia zajęć: Tryb stacjonarny
Tytuł zawodowyLicencjat
Czesne0 PLN / rok

Nauki o rodzinie
I Stopnia
Tryb niestacjonarny
3 lata
Język polski

Program studiów na kierunku nauki o rodzinie opracowany został na podstawie diagnozy zapotrzebowania dynamicznie zmieniającego się rynku pracy i zawiera przedmioty kładące nacisk na aplikacyjny wymiar działań pracy z rodziną.

Poziom: I Stopnia
Język wykładowy: polski
Czas studiów w latach: 3
Sposób prowadzenia zajęć: Tryb niestacjonarny
Tytuł zawodowyLicencjat
Czesne2900 PLN / rok

Ochrona dóbr kultury i środowiska
I Stopnia
Tryb stacjonarny
3 lata
Język polski

Studia na tym kierunku przygotowują do pracy w instytucjach ochrony zabytków i ochrony przyrody. Absolwenci posiadają wiedzę z zakresu nauk społecznych, prawnych i biologicznych, którą mogą wykorzystać do analizy relacji między obiektami chronionymi a otaczającym światem i społeczeństwem.

Poziom: I Stopnia
Język wykładowy: polski
Czas studiów w latach: 3
Sposób prowadzenia zajęć: Tryb stacjonarny
Tytuł zawodowyLicencjat
Czesne0 PLN / rok

Ochrona środowiska
I Stopnia
Tryb stacjonarny
3 lata
Język polski

Kierunek ten adresowany jest do wszystkich, którzy są wrażliwi na tematy związane z troską o środowisko przyrodnicze. Jest to jedyny kierunek w naszym kraju łączący studia zarówno z obszaru nauk przyrodniczych i humanistycznych!

Poziom: I Stopnia
Język wykładowy: polski
Czas studiów w latach: 3
Sposób prowadzenia zajęć: Tryb stacjonarny
Tytuł zawodowyLicencjat
Czesne0 PLN / rok
Specjalności
Sustainability Studies
Ochrona środowiska

Pielęgniarstwo
I Stopnia
Tryb stacjonarny
3 lata
Język polski

Studia licencjackie na kierunku pielęgniarstwo przygotowują do samodzielnego pełnienia zadań w ramach funkcji zawodowych pielęgniarki/pielęgniarza. Obejmują one m.in. świadczenia opieki zdrowotnej, zarządzanie opieką zdrowotną, promocję i edukację zdrowotną, oraz rozwój praktyki pielęgniarskiej.

Poziom: I Stopnia
Język wykładowy: polski
Czas studiów w latach: 3
Sposób prowadzenia zajęć: Tryb stacjonarny
Tytuł zawodowyLicencjat
Czesne0 PLN / rok

Pedagogika
I Stopnia
Tryb stacjonarny
3 lata
Język polski

Na kierunku pedagogika I stopnia studentom oferowane jest kształcenie obejmujące przedmioty, które rozwijają wiedzę i umiejętności w zakresie podstawowych nauk filozoficzno-społecznych oraz wprowadzających w podstawy pedagogiki i psychologii, a także kształcenie w ramach wybranej specjalności. 

Poziom: I Stopnia
Język wykładowy: polski
Czas studiów w latach: 3
Sposób prowadzenia zajęć: Tryb stacjonarny
Tytuł zawodowyLicencjat
Czesne0 PLN / rok

Pedagogika
I Stopnia
Tryb niestacjonarny
3 lata
Język polski

Na kierunku pedagogika I stopnia studentom oferowane jest kształcenie obejmujące przedmioty, które rozwijają wiedzę i umiejętności w zakresie podstawowych nauk filozoficzno-społecznych oraz wprowadzających w podstawy pedagogiki i psychologii, a także kształcenie w ramach wybranej specjalności. 

Poziom: I Stopnia
Język wykładowy: polski
Czas studiów w latach: 3
Sposób prowadzenia zajęć: Tryb niestacjonarny
Tytuł zawodowyLicencjat
Czesne4000 PLN / rok

Politologia
I Stopnia
Tryb stacjonarny
3 lata
Język polski

Studia politologiczne na UKSW skierowane są do osób, które interesują się ekonomią, polityką

i społeczeństwem, szukają odpowiedzi na pytania dotyczące procesu globalizacji oraz decyzji państwowych. Chcą również zdobyć wiedzę na temat życia społecznego i gospodarczego. 

Poziom: I Stopnia
Język wykładowy: polski
Czas studiów w latach: 3
Sposób prowadzenia zajęć: Tryb stacjonarny
Tytuł zawodowyLicencjat
Czesne0 PLN / rok

Praca socjalna
I Stopnia
Tryb stacjonarny
3 lata
Język polski

Praca socjalna to kierunek stworzony dla tych, którzy chcą pogłębić swoją wiedzę z zakresu socjologii, pedagogiki, psychologii. Absolwenci tego kierunku są przygotowani do pracy m.in. w organizacjach i ośrodkach pomocy społecznej. 

Poziom: I Stopnia
Język wykładowy: polski
Czas studiów w latach: 3
Sposób prowadzenia zajęć: Tryb stacjonarny
Tytuł zawodowyLicencjat
Czesne0 PLN / rok

Socjologia
I Stopnia
Tryb stacjonarny
3 lata
Język polski

Studia socjologiczne na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego skierowane

są do osób, które potrafią dostrzec prawidłowości wynikające z analizy grup społecznych i chcą poszerzyć swoją wiedzę z zakresu procesów i zjawisk społecznych.  

Poziom: I Stopnia
Język wykładowy: polski
Czas studiów w latach: 3
Sposób prowadzenia zajęć: Tryb stacjonarny
Tytuł zawodowyLicencjat
Czesne0 PLN / rok

Stosunki międzynarodowe
I Stopnia
Tryb stacjonarny
3 lata
Język polski

Studia na kierunku stosunki międzynarodowe na UKSW adresowane są do wszystkich, którzy pasjonują się poznawaniem struktur państw zagranicznych, ich funkcjonowaniem oraz współpracą międzynarodową. Pragną poszerzyć swoją wiedzę w kierunku ekonomii, gospodarki a także nauk społecznych.

Poziom: I Stopnia
Język wykładowy: polski
Czas studiów w latach: 3
Sposób prowadzenia zajęć: Tryb stacjonarny
Tytuł zawodowyLicencjat
Czesne0 PLN / rok

Zarządzanie dziedzictwem kulturowym
I Stopnia
Tryb stacjonarny
3 lata
Język polski

Studia na kierunku zarządzanie dziedzictwem kulturowym stworzone zostały dla osób, które chcą pogłębić wiedzę w zakresie ochrony dziedzictwa kulturowego, archeologii, ekonomii, prawa oraz historii sztuki. Absolwenci tego kierunku mogą znaleźć pracę m.in. w instytucjach kultury, turystyce, muzeach.

Poziom: I Stopnia
Język wykładowy: polski
Czas studiów w latach: 3
Sposób prowadzenia zajęć: Tryb stacjonarny
Tytuł zawodowyLicencjat
Czesne0 PLN / rok

Administracja
II Stopień
Tryb stacjonarny
2 lata
Język polski

Administracja to kierunek przeznaczony dla osób, którzy chcą posiąść wiedzę w zakresie szeroko pojętych nauk społecznych w obrębie prawa i administracji, połączonej z naukami ekonomicznymi. Kandydaci w toku studiów nabędą wiedzę z poziomu prawa administracyjnego i innych, obowiązujących w UE. 

Poziom: II Stopień
Język wykładowy: polski
Czas studiów w latach: 2
Sposób prowadzenia zajęć: Tryb stacjonarny
Tytuł zawodowyMagister
Czesne0 PLN / rok

Administracja
II Stopień
Tryb niestacjonarny
2 lata
Język polski

Administracja to kierunek przeznaczony dla osób, którzy chcą posiąść wiedzę w zakresie szeroko pojętych nauk społecznych w obrębie prawa i administracji, połączonej z naukami ekonomicznymi. Kandydaci w toku studiów nabędą wiedzę z poziomu prawa administracyjnego i innych, obowiązujących w UE. 

Poziom: II Stopień
Język wykładowy: polski
Czas studiów w latach: 2
Sposób prowadzenia zajęć: Tryb niestacjonarny
Tytuł zawodowyMagister
Czesne4400 PLN / rok

Archeologia
II Stopień
Tryb stacjonarny
2 lata
Język polski

Studia archeologiczne na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego przeznaczone są dla osób, których zainteresowania wiążą się z historią, kulturą, antropologią. Chcą pogłębiać swoją wiedzę o świecie w sferze dziejów człowieka, w tym również geologicznej i geograficznej.

Poziom: II Stopień
Język wykładowy: polski
Czas studiów w latach: 2
Sposób prowadzenia zajęć: Tryb stacjonarny
Tytuł zawodowyMagister
Czesne0 PLN / rok

Bezpieczeństwo Wewnętrzne
II Stopień
Tryb stacjonarny
2 lata
Język polski

Kierunek bezpieczeństwo wewnętrzne adresowany jest do tych, którzy poszukują odpowiedzi na pytania dotyczące obronności kraju, przeciwdziałaniu kryzysom militarnym i społecznym. Chcą poszerzyć swoją wiedzę na temat zagrożeń, na jakie narażone są jednostki i społeczności we współczesnym świecie.

Poziom: II Stopień
Język wykładowy: polski
Czas studiów w latach: 2
Sposób prowadzenia zajęć: Tryb stacjonarny
Tytuł zawodowyMagister
Czesne0 PLN / rok

Bezpieczeństwo wewnętrzne
II Stopień
Tryb niestacjonarny
2 lata
Język polski

Kierunek bezpieczeństwo wewnętrzne adresowany jest do tych, którzy poszukują odpowiedzi na pytania dotyczące obronności kraju, przeciwdziałaniu kryzysom militarnym i społecznym. Chcą poszerzyć swoją wiedzę na temat zagrożeń, na jakie narażone są jednostki i społeczności we współczesnym świecie.

Poziom: II Stopień
Język wykładowy: polski
Czas studiów w latach: 2
Sposób prowadzenia zajęć: Tryb niestacjonarny
Tytuł zawodowyMagister
Czesne4500 PLN / rok

Bezpieczeństwo w gospodarce cyfrowej
II Stopień
Tryb stacjonarny
2 lata
Język polski

Kierunek bezpieczeństwo w gospodarce cyfrowej to studia II stopnia - kontynuacja kierunku studiów Człowiek w cyberprzestrzeni. Ma on charakter interdyscyplinarny – Jego celem jest wyposażenie absolwentów w wiedzę z zakresu prawa, informatyki i socjologii, potrzebną do pracy w gospodarce cyfrowej.

Poziom: II Stopień
Język wykładowy: polski
Czas studiów w latach: 2
Sposób prowadzenia zajęć: Tryb stacjonarny
Tytuł zawodowyMagister
Czesne0 PLN / rok

Biologia
II Stopień
Tryb stacjonarny
2 lata
Język polski

Kierunek biologia na UKSW skierowany jest do osób, które chcą zgłębić wiedzę na temat funkcjonowania środowiska naturalnego, poznać procesy i zjawiska biologiczne, a także poszerzyć swoją wiedzę w dziedzinie biologii człowieka oraz biologii środowiskowej i molekularnej.

Poziom: II Stopień
Język wykładowy: polski
Czas studiów w latach: 2
Sposób prowadzenia zajęć: Tryb stacjonarny
Tytuł zawodowyMagister
Czesne0 PLN / rok

Chemia
II Stopień
Tryb stacjonarny
2 lata
Język polski

Studia na kierunku chemia są przeznaczone dla osób, które chcą pogłębiać swoją wiedzę z zakresu nauk ścisłych, potrzebną do opisania zjawisk, procesów i modeli chemicznych. Po ukończeniu studiów absolwent zna m.in. procedury stosowane w analizie chemicznej.

Poziom: II Stopień
Język wykładowy: polski
Czas studiów w latach: 2
Sposób prowadzenia zajęć: Tryb stacjonarny
Tytuł zawodowyMagister
Czesne0 PLN / rok

Dziennikarstwo i komunikacja społeczna
II Stopień
Tryb stacjonarny
2 lata
Język polski

Studia dziennikarstwo i komunikacja społeczna oferują kształcenie na dwóch poziomach: merytorycznym i praktycznym, w dziedzinie mass mediów i komunikacji społecznej. Absolwent posiada także podstawową wiedzę w zakresie ekonomii, politologii, socjologii, kulturoznawstwa, religioznawstwa.

Poziom: II Stopień
Język wykładowy: polski
Czas studiów w latach: 2
Sposób prowadzenia zajęć: Tryb stacjonarny
Tytuł zawodowyMagister
Czesne0 PLN / rok
Specjalności
medialno - marketingowa

Ekonomia menedżerska
II Stopień
Tryb stacjonarny
2 lata
Język polski

Ekonomia menedżerska – kierunek ten stanowi kontynuację kształcenia na kierunku Ekonomia pierwszego stopnia. Absolwent posiada wiedzę i umiejętności do funkcjonowania w praktyce gospodarczej na stanowiskach kierowniczych w przedsiębiorstwach, instytucjach lub organizacjach pozarządowych.

Poziom: II Stopień
Język wykładowy: polski
Czas studiów w latach: 2
Sposób prowadzenia zajęć: Tryb stacjonarny
Tytuł zawodowyMagister
Czesne0 PLN / rok

Filologia Klasyczna
II Stopień
Tryb stacjonarny
2 lata
Język polski

Kierunek filologia klasyczna oferuje studia z zakresu języka łacińskiego, starogreckiego, kultury antycznej i neolatynistyki. Przygotowuje do pracy naukowej i dydaktycznej na uczelniach i w placówkach badawczych, do prac translatorycznych, w instytucjach kultury, archiwach, czy firmach reklamowych.

Poziom: II Stopień
Język wykładowy: polski
Czas studiów w latach: 2
Sposób prowadzenia zajęć: Tryb stacjonarny
Tytuł zawodowyMagister
Czesne0 PLN / rok

Filologia Polska
II Stopień
Tryb stacjonarny
2 lata
Język polski

Studia na kierunku filologia polska oferują wszechstronne wykształcenie, obejmujące wiedzę z zakresu literaturoznawstwa, językoznawstwa, pokrewnych dyscyplin humanistycznych i społecznych. Kształtują umiejętność interpretowania i konstruowania tekstów oraz rozumienia mechanizmów rządzących językiem.

Poziom: II Stopień
Język wykładowy: polski
Czas studiów w latach: 2
Sposób prowadzenia zajęć: Tryb stacjonarny
Tytuł zawodowyMagister
Czesne0 PLN / rok

Filologia Polska
II Stopień
Tryb niestacjonarny
2 lata
Język polski

Studia na kierunku filologia polska oferują wszechstronne wykształcenie, obejmujące wiedzę z zakresu literaturoznawstwa, językoznawstwa, pokrewnych dyscyplin humanistycznych i społecznych. Kształtują umiejętność interpretowania i konstruowania tekstów oraz rozumienia mechanizmów rządzących językiem.

Poziom: II Stopień
Język wykładowy: polski
Czas studiów w latach: 2
Sposób prowadzenia zajęć: Tryb niestacjonarny
Tytuł zawodowyMagister
Czesne3900 PLN / rok

Filologia Włoska
II Stopień
Tryb stacjonarny
2 lata
Język polski

Absolwent Filologii włoskiej na UKSW posiada wiedzę z zakresu nauki o literaturze i języku, uzupełnioną o niezbędną wiedzę z dziedzin pokrewnych (filozofii i historii). Jest przygotowany do pracy zawodowej zgodnie z wykształceniem uzyskanym w ramach modułów - turystyki kulturowej oraz edytorstwa.

Poziom: II Stopień
Język wykładowy: polski
Czas studiów w latach: 2
Sposób prowadzenia zajęć: Tryb stacjonarny
Tytuł zawodowyMagister
Czesne0 PLN / rok

Filozofia
II Stopień
Tryb stacjonarny
2 lata
Język polski

Oferta studiów filozoficznych na UKSW obejmuje studia licencjackie, magisterskie, doktoranckie oraz studia niestacjonarne. Absolwent kierunku filozofia posiada umiejętność analizy tekstów filozoficznych, tłumaczenia obcojęzycznych tekstów filozoficznych, a także twórczego i krytycznego myślenia.

Poziom: II Stopień
Język wykładowy: polski
Czas studiów w latach: 2
Sposób prowadzenia zajęć: Tryb stacjonarny
Tytuł zawodowyMagister
Czesne0 PLN / rok

Fizyka
II Stopień
Tryb stacjonarny
2 lata
Język polski

Kierunek fizyka na UKSW adresowany jest do wszystkich, którzy pragną poszerzyć swoją wiedzę z zakresu nauk ścisłych. Po ukończeniu studiów absolwent posiada umiejętność rozumienia i ścisłego opisu zjawisk fizycznych, posługuje się aparatem matematycznym w modelowaniu procesów fizycznych.

Poziom: II Stopień
Język wykładowy: polski
Czas studiów w latach: 2
Sposób prowadzenia zajęć: Tryb stacjonarny
Tytuł zawodowyMagister
Czesne0 PLN / rok

Historia
II Stopień
Tryb stacjonarny
2 lata
Język polski

Studia historyczne na UKSW przeznaczone są dla osób, które chcą pogłębić wiedzę z zakresu miejsca i znaczenia historii w systemie nauk oraz specyfice przedmiotowej i metodologicznej. Wiedza ta jest zorientowana na zastosowanie praktyczne w sferze działalności kulturalnej i medialnej.

Poziom: II Stopień
Język wykładowy: polski
Czas studiów w latach: 2
Sposób prowadzenia zajęć: Tryb stacjonarny
Tytuł zawodowyMagister
Czesne0 PLN / rok

Historia Sztuki
II Stopień
Tryb stacjonarny
2 lata
Język polski

Studia na kierunku historia sztuki na UKSW oferują kształcenie w zakresie specyfiki przedmiotowej i metodologicznej historii sztuki. Absolwenci tego kierunku potrafią analizować, oceniać, selekcjonować i użytkować informacje dotyczące dzieł sztuki z wykorzystaniem różnych źródeł i sposobów.

Poziom: II Stopień
Język wykładowy: polski
Czas studiów w latach: 2
Sposób prowadzenia zajęć: Tryb stacjonarny
Tytuł zawodowyMagister
Czesne0 PLN / rok

Informatyka
II Stopień
Tryb stacjonarny
2 lata
Język polski

Studia informatyczne na UKSW adresowane są do osób, które chcą poszerzać wiedzę w zakresie nauk ścisłych. Po ukończeniu studiów absolwent posiada praktyczne umiejętności, dotyczące stosowania matematycznej wiedzy do formułowania, analizowania i rozwiązywania zadań związanych z informatyką.

Poziom: II Stopień
Język wykładowy: polski
Czas studiów w latach: 2
Sposób prowadzenia zajęć: Tryb stacjonarny
Tytuł zawodowyMagister
Czesne0 PLN / rok

Informatyka
II Stopień
Tryb niestacjonarny
2 lata
Język polski

Studia informatyczne na UKSW adresowane są do osób, które chcą poszerzać wiedzę w zakresie nauk ścisłych. Po ukończeniu studiów absolwent posiada praktyczne umiejętności, dotyczące stosowania matematycznej wiedzy do formułowania, analizowania i rozwiązywania zadań związanych z informatyką.

Poziom: II Stopień
Język wykładowy: polski
Czas studiów w latach: 2
Sposób prowadzenia zajęć: Tryb niestacjonarny
Tytuł zawodowyMagister
Czesne9000 PLN / rok

Inżynieria Środowiska
II Stopień
Tryb stacjonarny
2 lata
Język polski

Studia na kierunku inżynieria środowiska skierowane są do wszystkich zainteresowanych naukami matematyczno – przyrodniczymi, którzy pragną zdobyć specjalistyczną wiedzę na tematy dotyczące środowiska naturalnego, oddziaływania człowieka na to środowisko, a także zarządzania w jego obrębie. 

Poziom: II Stopień
Język wykładowy: polski
Czas studiów w latach: 2
Sposób prowadzenia zajęć: Tryb stacjonarny
Tytuł zawodowyMagister
Czesne0 PLN / rok

Komunikacja kultury i religii
II Stopień
Tryb stacjonarny
2 lata
Język polski

Podejmując studia na kierunku komunikacja kultury i religii (studia magisterskie II stopnia), kandydat rozszerza i pogłębia zdobytą wiedzę oraz doświadczenie w zakresie komunikacji w środowiskach zróżnicowanych kulturowo i religijnie.

Poziom: II Stopień
Język wykładowy: polski
Czas studiów w latach: 2
Sposób prowadzenia zajęć: Tryb stacjonarny
Tytuł zawodowyMagister
Czesne0 PLN / rok

Kulturoznawstwo
II Stopień
Tryb stacjonarny
2 lata
Język polski

Studia na kierunku kulturoznawstwo oferują szerokie wykształcenie ogólnohumanistyczne obejmujące wiedzę z zakresu nauk o kulturze oraz pokrewnych dyscyplin humanistycznych i społecznych. Przygotowują do świadomego uczestnictwa w bieżącym życiu społeczno-kulturalnym.

Poziom: II Stopień
Język wykładowy: polski
Czas studiów w latach: 2
Sposób prowadzenia zajęć: Tryb stacjonarny
Tytuł zawodowyMagister
Czesne0 PLN / rok

Kulturoznawstwo
II Stopień
Tryb niestacjonarny
2 lata
Język polski

Studia na kierunku kulturoznawstwo oferują szerokie wykształcenie ogólnohumanistyczne obejmujące wiedzę z zakresu nauk o kulturze oraz pokrewnych dyscyplin humanistycznych i społecznych. Przygotowują do świadomego uczestnictwa w bieżącym życiu społeczno-kulturalnym.

Poziom: II Stopień
Język wykładowy: polski
Czas studiów w latach: 2
Sposób prowadzenia zajęć: Tryb niestacjonarny
Tytuł zawodowyMagister
Czesne3600 PLN / rok

Matematyka
II Stopień
Tryb stacjonarny
2 lata
Język polski

Absolwent kierunku Matematyka będzie solidnie wykształconym matematykiem. Posiadając pewną fundamentalną wiedzę z różnorodnych dziedzin matematyki i dziedzin pokrewnych, uzyska szeroki wachlarz umiejętności, które będzie mógł wykorzystać w pracy w różnych obszarach.

Poziom: II Stopień
Język wykładowy: polski
Czas studiów w latach: 2
Sposób prowadzenia zajęć: Tryb stacjonarny
Tytuł zawodowyMagister
Czesne0 PLN / rok

Matematyka
II Stopień
Tryb niestacjonarny
2 lata
Język polski

Absolwent kierunku Matematyka będzie solidnie wykształconym matematykiem. Posiadając pewną fundamentalną wiedzę z różnorodnych dziedzin matematyki i dziedzin pokrewnych, uzyska szeroki wachlarz umiejętności, które będzie mógł wykorzystać w pracy w różnych obszarach.

Poziom: II Stopień
Język wykładowy: polski
Czas studiów w latach: 2
Sposób prowadzenia zajęć: Tryb niestacjonarny
Tytuł zawodowyMagister
Czesne9000 PLN / rok

Nauka o rodzinie
II Stopień
Tryb stacjonarny
2 lata
Język polski

Program studiów na kierunku nauki o rodzinie opracowany został na podstawie diagnozy zapotrzebowania dynamicznie zmieniającego się rynku pracy i zawiera przedmioty kładące nacisk na aplikacyjny wymiar działań pracy z rodziną.

Poziom: II Stopień
Język wykładowy: polski
Czas studiów w latach: 2
Sposób prowadzenia zajęć: Tryb stacjonarny
Tytuł zawodowyMagister
Czesne0 PLN / rok

Nauka o rodzinie
II Stopień
Tryb niestacjonarny
2 lata
Język polski

Program studiów na kierunku nauki o rodzinie opracowany został na podstawie diagnozy zapotrzebowania dynamicznie zmieniającego się rynku pracy i zawiera przedmioty kładące nacisk na aplikacyjny wymiar działań pracy z rodziną.

Poziom: II Stopień
Język wykładowy: polski
Czas studiów w latach: 2
Sposób prowadzenia zajęć: Tryb niestacjonarny
Tytuł zawodowyMagister
Czesne2900 PLN / rok

Ochrona środowiska
II Stopień
Tryb stacjonarny
2 lata
Język polski

Kierunek ten adresowany jest do wszystkich, którzy są wrażliwi na tematy związane z troską o środowisko przyrodnicze. Jest to jedyny kierunek w naszym kraju łączący studia zarówno z obszaru nauk przyrodniczych i humanistycznych!

Poziom: II Stopień
Język wykładowy: polski
Czas studiów w latach: 2
Sposób prowadzenia zajęć: Tryb stacjonarny
Tytuł zawodowyMagister
Czesne0 PLN / rok
Specjalności
Sustainability Studies
Ochrona środowiska

Pedagogika
II Stopień
Tryb stacjonarny
2 lata
Język polski

Na kierunku pedagogika I stopnia studentom oferowane jest kształcenie obejmujące przedmioty, które rozwijają wiedzę i umiejętności w zakresie podstawowych nauk filozoficzno-społecznych oraz wprowadzających w podstawy pedagogiki i psychologii, a także kształcenie w ramach wybranej specjalności. 

Poziom: II Stopień
Język wykładowy: polski
Czas studiów w latach: 2
Sposób prowadzenia zajęć: Tryb stacjonarny
Tytuł zawodowyMagister
Czesne0 PLN / rok

Pedagogika
II Stopień
Tryb niestacjonarny
2 lata
Język polski

Na kierunku pedagogika I stopnia studentom oferowane jest kształcenie obejmujące przedmioty, które rozwijają wiedzę i umiejętności w zakresie podstawowych nauk filozoficzno-społecznych oraz wprowadzających w podstawy pedagogiki i psychologii, a także kształcenie w ramach wybranej specjalności. 

Poziom: II Stopień
Język wykładowy: polski
Czas studiów w latach: 2
Sposób prowadzenia zajęć: Tryb niestacjonarny
Tytuł zawodowyMagister
Czesne4100 PLN / rok

Politologia
II Stopień
Tryb stacjonarny
2 lata
Język polski

Studia politologiczne na UKSW skierowane są do osób, które interesują się ekonomią, polityką

i społeczeństwem, szukają odpowiedzi na pytania dotyczące procesu globalizacji oraz decyzji państwowych. Chcą również zdobyć wiedzę na temat życia społecznego i gospodarczego. 

Poziom: II Stopień
Język wykładowy: polski
Czas studiów w latach: 2
Sposób prowadzenia zajęć: Tryb stacjonarny
Tytuł zawodowyMagister
Czesne0 PLN / rok

Socjologia
II Stopień
Tryb stacjonarny
2 lata
Język polski

Studia socjologiczne na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego skierowane

są do osób, które potrafią dostrzec prawidłowości wynikające z analizy grup społecznych i chcą poszerzyć swoją wiedzę z zakresu procesów i zjawisk społecznych.  

Poziom: II Stopień
Język wykładowy: polski
Czas studiów w latach: 2
Sposób prowadzenia zajęć: Tryb stacjonarny
Tytuł zawodowyMagister
Czesne0 PLN / rok

Zarządzanie Dziedzictwem Kulturowym
II Stopień
Tryb stacjonarny
2 lata
Język polski

Studia na kierunku zarządzanie dziedzictwem kulturowym stworzone zostały dla osób, które chcą pogłębić wiedzę w zakresie ochrony dziedzictwa kulturowego, archeologii, ekonomii, prawa oraz historii sztuki. Absolwenci tego kierunku mogą znaleźć pracę m.in. w instytucjach kultury, turystyce, muzeach.

Poziom: II Stopień
Język wykładowy: polski
Czas studiów w latach: 2
Sposób prowadzenia zajęć: Tryb stacjonarny
Tytuł zawodowyMagister
Czesne0 PLN / rok

Stosunki międzynarodowe
II Stopień
Tryb stacjonarny
2 lata
Język polski

Studia na kierunku stosunki międzynarodowe na UKSW adresowane są do wszystkich, którzy pasjonują się poznawaniem struktur państw zagranicznych, ich funkcjonowaniem oraz współpracą międzynarodową. Pragną poszerzyć swoją wiedzę w kierunku ekonomii, gospodarki a także nauk społecznych.

Poziom: II Stopień
Język wykładowy: polski
Czas studiów w latach: 2
Sposób prowadzenia zajęć: Tryb stacjonarny
Tytuł zawodowyMagister
Czesne0 PLN / rok

Kierunek Lekarski
Studia Jednolite Magisterskie
Tryb stacjonarny
6 lat
Język polski

Program studiów na kierunku lekarskim opiera się na nowatorskim podejściu do nauczania, uwzględniając aktualny stan wiedzy i kierunki rozwoju nauk medycznych. Ujęto w nim pozyskanie wiedzy z zakresu nauk podstawowych oraz nauk klinicznych.

Poziom: Studia Jednolite Magisterskie
Język wykładowy: polski
Czas studiów w latach: 6
Sposób prowadzenia zajęć: Tryb stacjonarny
Tytuł zawodowyMagister
Czesne0 PLN / rok

Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna
Studia Jednolite Magisterskie
Tryb stacjonarny
5 lat
Język polski

Celem kierunku jest kształcenie nauczycieli - profesjonalistów, którzy potrafią wspierać rozwój dziecka i rozwijać kompetencje zawodowe. Na terenie kampusu znajduje się Niepubliczne Przedszkole UKSW w którym prowadzone są zajęcia dydaktyczne w bezpośrednim kontakcie z dziećmi i praktyki studenckie. 

Poziom: Studia Jednolite Magisterskie
Język wykładowy: polski
Czas studiów w latach: 5
Sposób prowadzenia zajęć: Tryb stacjonarny
Tytuł zawodowyMagister
Czesne0 PLN / rok

Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna
Studia Jednolite Magisterskie
Tryb niestacjonarny
5 lat
Język polski

Celem kierunku jest kształcenie nauczycieli - profesjonalistów, którzy potrafią wspierać rozwój dziecka i rozwijać kompetencje zawodowe. Na terenie kampusu znajduje się Niepubliczne Przedszkole UKSW w którym prowadzone są zajęcia dydaktyczne w bezpośrednim kontakcie z dziećmi i praktyki studenckie. 

Poziom: Studia Jednolite Magisterskie
Język wykładowy: polski
Czas studiów w latach: 5
Sposób prowadzenia zajęć: Tryb niestacjonarny
Tytuł zawodowyMagister
Czesne4200 PLN / rok

Pedagogika specjalna
Studia Jednolite Magisterskie
Tryb stacjonarny
5 lat
Język polski

Studia na kierunku pedagogika specjalna przygotowują do roli wychowawców, nauczycieli lub specjalistów współorganizujących kształcenie inkluzyjne, pedagogów specjalnych-terapeutów. Celem ich pracy jest tworzenie warunków sprzyjających rozwojowi osoby ze specjalnymi potrzebami rozwojowymi.

Poziom: Studia Jednolite Magisterskie
Język wykładowy: polski
Czas studiów w latach: 5
Sposób prowadzenia zajęć: Tryb stacjonarny
Tytuł zawodowyMagister
Czesne0 PLN / rok

Pedagogika specjalna
Studia Jednolite Magisterskie
Tryb niestacjonarny
5 lat
Język polski

Studia na kierunku pedagogika specjalna przygotowują do roli wychowawców, nauczycieli lub specjalistów współorganizujących kształcenie inkluzyjne, pedagogów specjalnych-terapeutów. Celem ich pracy jest tworzenie warunków sprzyjających rozwojowi osoby ze specjalnymi potrzebami rozwojowymi.

Poziom: Studia Jednolite Magisterskie
Język wykładowy: polski
Czas studiów w latach: 5
Sposób prowadzenia zajęć: Tryb niestacjonarny
Tytuł zawodowyMagister
Czesne4200 PLN / rok

Prawo
Studia Jednolite Magisterskie
Tryb stacjonarny
5 lat
Język polski

Absolwent studiów prawa może ubiegać się o przyjęcie na aplikacje prawnicze: adwokacką, radcowską, sędziowską, prokuratorską, notarialną, czy też legislacyjną. Jest również przygotowany do podjęcia pracy w organach władzy publicznej, czy organizacjach wymagających posiadania wiedzy prawniczej.

Poziom: Studia Jednolite Magisterskie
Język wykładowy: polski
Czas studiów w latach: 5
Sposób prowadzenia zajęć: Tryb stacjonarny
Tytuł zawodowyMagister
Czesne0 PLN / rok

Prawo
Studia Jednolite Magisterskie
Tryb niestacjonarny
5 lat
Język polski

Absolwent studiów prawa może ubiegać się o przyjęcie na aplikacje prawnicze: adwokacką, radcowską, sędziowską, prokuratorską, notarialną, czy też legislacyjną. Jest również przygotowany do podjęcia pracy w organach władzy publicznej, czy organizacjach wymagających posiadania wiedzy prawniczej.

Poziom: Studia Jednolite Magisterskie
Język wykładowy: polski
Czas studiów w latach: 5
Sposób prowadzenia zajęć: Tryb niestacjonarny
Tytuł zawodowyMagister
Czesne6500 PLN / rok

Prawo kanoniczne
Studia Jednolite Magisterskie
Tryb stacjonarny
5 lat
Język polski

Absolwent studiów prawa może ubiegać się o przyjęcie na aplikacje prawnicze: adwokacką, radcowską, sędziowską, prokuratorską, notarialną, czy też legislacyjną. Jest również przygotowany do podjęcia pracy w organach władzy publicznej, czy organizacjach wymagających posiadania wiedzy prawniczej.

Poziom: Studia Jednolite Magisterskie
Język wykładowy: polski
Czas studiów w latach: 5
Sposób prowadzenia zajęć: Tryb stacjonarny
Tytuł zawodowyMagister
Czesne0 PLN / rok
Specjalności
Kanoniczno - cywilna
Kanoniczna administracyjno - sądowa

Prawo Kanoniczne
Studia Jednolite Magisterskie
Tryb niestacjonarny
5 lat
Język polski

Absolwent studiów prawa może ubiegać się o przyjęcie na aplikacje prawnicze: adwokacką, radcowską, sędziowską, prokuratorską, notarialną, czy też legislacyjną. Jest również przygotowany do podjęcia pracy w organach władzy publicznej, czy organizacjach wymagających posiadania wiedzy prawniczej.

Poziom: Studia Jednolite Magisterskie
Język wykładowy: polski
Czas studiów w latach: 5
Sposób prowadzenia zajęć: Tryb niestacjonarny
Tytuł zawodowyMagister
Czesne3000 PLN / rok

Psychologia
Studia Jednolite Magisterskie
Tryb stacjonarny
5 lat
Język polski

Program pierwszych trzech lat studiów na kierunku psychologia obejmuje wiedzę z zakresu podstaw biologicznych, humanistyczno-społecznych, metodologicznych i statystycznych psychologii, a także kształcenie z zakresu subdyscyplin psychologii. Następnie studenci wybierają jedną z czterech specjalności.

Poziom: Studia Jednolite Magisterskie
Język wykładowy: polski
Czas studiów w latach: 5
Sposób prowadzenia zajęć: Tryb stacjonarny
Tytuł zawodowyMagister
Czesne0 PLN / rok

Psychologia
Studia Jednolite Magisterskie
Tryb niestacjonarny
5 lat
Język polski

Program pierwszych trzech lat studiów na kierunku psychologia obejmuje wiedzę z zakresu podstaw biologicznych, humanistyczno-społecznych, metodologicznych i statystycznych psychologii, a także kształcenie z zakresu subdyscyplin psychologii. Następnie studenci wybierają jedną z czterech specjalności.

Poziom: Studia Jednolite Magisterskie
Język wykładowy: polski
Czas studiów w latach: 5
Sposób prowadzenia zajęć: Tryb niestacjonarny
Tytuł zawodowyMagister
Czesne6250 PLN / rok

Teologia
Studia Jednolite Magisterskie
Tryb stacjonarny
5 lat
Język polski

Na kierunku teologia prowadzone są jednolite studia magisterskie, dzięki którym student zdobywa gruntowną wiedzę teologiczną opartą na Objawieniu i źródłach patrystycznych. Absolwent jest przygotowany do pracy duszpasterskiej, oraz pracy w instytucjach kościelnych i świeckich.

Poziom: Studia Jednolite Magisterskie
Język wykładowy: polski
Czas studiów w latach: 5
Sposób prowadzenia zajęć: Tryb stacjonarny
Tytuł zawodowyMagister
Czesne0 PLN / rok

Teologia
Studia Jednolite Magisterskie
Tryb niestacjonarny
5 lat
Język polski

Na kierunku teologia prowadzone są jednolite studia magisterskie, dzięki którym student zdobywa gruntowną wiedzę teologiczną opartą na Objawieniu i źródłach patrystycznych. Absolwent jest przygotowany do pracy duszpasterskiej, oraz pracy w instytucjach kościelnych i świeckich.

Poziom: Studia Jednolite Magisterskie
Język wykładowy: polski
Czas studiów w latach: 5
Sposób prowadzenia zajęć: Tryb niestacjonarny
Tytuł zawodowyMagister
Czesne2100 PLN / rok

Inżynieria Środowiska
I Stopnia
Tryb stacjonarny
3.5 lata
Język polski

Studia na kierunku inżynieria środowiska skierowane są do wszystkich zainteresowanych naukami matematyczno – przyrodniczymi, którzy pragną zdobyć specjalistyczną wiedzę na tematy dotyczące środowiska naturalnego, oddziaływania człowieka na to środowisko, a także zarządzania w jego obrębie. 

Poziom: I Stopnia
Język wykładowy: polski
Czas studiów w latach: 3.5
Sposób prowadzenia zajęć: Tryb stacjonarny
Tytuł zawodowyInżynier
Czesne0 PLN / rok

Specjalistyczne studia teologiczne
II Stopień
Tryb stacjonarny
2 lata
Język polski

Specjalistyczne Studia Teologiczne [wymagany dyplom ukończenia studiów na kierunku teologia (uznanie równoważnych efektów kształcenia)] w jednostkach uznanych przez Stolice Apostolską) realizowane na Wydziale Teologicznym Uniwersytetu Kardynała Wyszyńskiego w Warszawie zapewniają zdobycie odpowiednio szerokiej wiedzy z zakresu teologii, przy jednoczesnym wyspecjalizowaniu się w jednej z partykularnych dziedzin teologii. Nie bez znaczenia dla adekwatnego przygotowania studentów Specjalistycznych Studiów Teologicznych do zaistnienia na rynku pracy pozostaje fakt, że ich akademicka edukacja nie jest pozbawiona aspektów formacji chrześcijańskiej, które wynikają z misji Uniwersytetu Kardynała Wyszyńskiego. Absolwenci mają być zatem nie tylko dobrymi fachowcami w swojej wąskiej dziedzinie, ale też posiadać rozbudowaną wiedzę teologiczną oraz przygotowanie do odpowiedzialnej, dojrzałej i zaangażowanej pracy.

Poziom: II Stopień
Język wykładowy: polski
Czas studiów w latach: 2
Sposób prowadzenia zajęć: Tryb stacjonarny
Tytuł zawodowyMagister
Czesne0 PLN / rok

Specjalistyczne studia teologiczne
II Stopień
Tryb niestacjonarny
3 lata
Język angielski

Specjalistyczne Studia Teologiczne [wymagany dyplom ukończenia studiów na kierunku teologia (uznanie równoważnych efektów kształcenia)] w jednostkach uznanych przez Stolice Apostolską) realizowane na Wydziale Teologicznym Uniwersytetu Kardynała Wyszyńskiego w Warszawie zapewniają zdobycie odpowiednio szerokiej wiedzy z zakresu teologii, przy jednoczesnym wyspecjalizowaniu się w jednej z partykularnych dziedzin teologii. Nie bez znaczenia dla adekwatnego przygotowania studentów Specjalistycznych Studiów Teologicznych do zaistnienia na rynku pracy pozostaje fakt, że ich akademicka edukacja nie jest pozbawiona aspektów formacji chrześcijańskiej, które wynikają z misji Uniwersytetu Kardynała Wyszyńskiego. Absolwenci mają być zatem nie tylko dobrymi fachowcami w swojej wąskiej dziedzinie, ale też posiadać rozbudowaną wiedzę teologiczną oraz przygotowanie do odpowiedzialnej, dojrzałej i zaangażowanej pracy.

Poziom: II Stopień
Język wykładowy: angielski
Czas studiów w latach: 3
Sposób prowadzenia zajęć: Tryb niestacjonarny
Tytuł zawodowyMagister
Czesne0 PLN / rok

Calendly UKSW Warszawa

Zapraszamy do umówienia
rozmowy z personelem Uczelni! :)